Neděle 23. 4. 2023

Dopoledne
Katka + Gery
Eva + Gorny - placeno
Jitka + Breny - placeno
Nina + Happy - placeno
Josef + Wynč - placeno

Odpoledne
Eva + Ronný - placeno
Terka + Jessie
Alex + Ruffian

 

Sobota 15. 7. 2023

Dopoledne
Alena + Inka